Gimnazjum im. Jana Pawła II     

w Czarnej Sędziszowskiej      

 

 

 

 

Kontakt

O szkole

Dyrekcja

Kadra

Patron

Gigazetka

Samorzad

Galeria

Absolwenci

Dokumenty

Sport

Konkursy

Plan lekcji

 

O Szkole

Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

  Kuratorium  Oświaty

 w Rzeszowie

OKE w Krakowie

 

 

 

Rozwój oświaty w miejscowości Czarna

Wieś Czarna Sędziszowska powstała na rębach Puszczy Sandomierskiej, około czterysta pięćdziesiąt lat temu czyli w połowie XV wieku. Początkowo zwana była również Zaczarnią. Leży w poprzek szosy z Sędziszowa do Kolbuszowej u styku trzech powiatów: ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego i rzeszowskiego czyli niemal w centrum województwa i w środku dawnej Galicji. Długość jej wynosi 8-10 kilometrów, obszar 3087 ha, mieszkańców około 1600 w ponad 320 domostwach.

       

 

Czarna Sędziszowska

Położenie: 21044' E - 50007'

Woj. Podkarpackie

Powiat Ropczycko-Sędziszowski

 

 

 

Rys. Lokalizacja Czarnej w Polsce

Początki szkolnictwa na naszym terenie sięgają do roku 1846 kiedy to ówczesny proboszcz parafii czarnieńskiej ks. Józef Maraszewski utworzył szkółkę parafialną gdzie sam nauczał. Od roku 1853 jak wynika z metryk parafialnych w szkółce zaczyna pracować wykształcony nauczyciel Ignacy Maraszewski. W roku 1854 szkoła posiada już swój budynek.

 A oto treść autentycznego dokumentu budowy w tłumaczeniu z języka niemieckiego:

Do Jego Wielebności Ks. Proboszcza Józefa Maraszewskiego

 Na utrzymanie nauczyciela w Czarnej przy budującej się szkole powszechnej, gdzie ma się łączyć obowiązki szkolne i organistowskie- zapewniły gminy czarna, Cierpisz i Krzywa dać łączną sumę 100 złr monetą konwencjonalną, dalej przejęły na siebie obowiązek wystawienia- przy użyciu zapewnionego przez właściciela dóbr dworskich drzewnego materiału budowlanego- odpowiedniego budynku szkolnego o powierzchni 120 sążni kwadratowych (erekcjonalny foliał parceli 131/134), utrzymać go w stanie uzywalnym, urządzić i zaopatrzyć w konieczne urządzenia pierwszej użyteczności, jak np. instalacje higieniczne itp. , wreszcie dla ogrzania szkoły pobrać i dowieźć rocznie 6 sągów drzewa opałowego, przyznanego przejściowo na okres 5 lat przez wspomnianego wyżej właściciela dóbr dworskich.(...) Zważywszy zapowiedziane wkłady Władze Szkolne wyrażają zgodę na otwarcie powszechnej szkoły w Czarnej-wysokim ukazem z dnia 1. marca 1854r /992.(...)

Tarnów, 17. marca 1854r.

  Następną datą, która należy odnotować w historii szkolnictwa w miejscowości Czarna, jest rok 1893 kiedy to powstał nowy budynek już murowany z pięknymi salami. Szkoła ówczesna realizowała program 7 letniej podstawówki. W roku 1992 zakończono budowę nowej szkoły (zdjęcie na stronie głównej). I ten obiekt o kubaturze około 10 000 m3 miał się stać siedzibą Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej. Budynek po adaptacji pomieszczeń bo byłej kotłowni węglowej, którą wymieniono na nowoczesna gazową posiadał łącznie 14 sal lekcyjnych, bibliotekę, pracownie komputerową, salę gimnastyczną, stołówkę i świetlicę. Obok budynku istnieją boiska sportowe (piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, skocznie, urządzenia rekreacyjne i zabawowe) oraz pięknie zagospodarowane obejście. Szkoła była dobrze wyposażona w nowoczesne pomoce naukowe, posiadała już od 1993 roku dobrze wyposażoną pracownię komputerową oraz sprzęt audiowizyjny w tym kamerę.

Szkoła w Czarnej ma wśród swoich absolwentów bardzo znaczące postacie w historii naszego państwa. Swoją edukację tutaj rozpoczynali min:

Kot Stanisław (1885-1975), działacz ruchu ludowego, polityk, historyk kultury i literatury. Podczas I wojny światowej kierownik Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego. 1920-1933 profesor UJ. Od 7 grudnia 1939 członek gabinetu W. Sikorskiego, wicepremier i minister ds. kraju.

Ks. Roman Sitko; ur. 30 III 1880 r.; rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, żarliwy duszpasterz. Za potajemnie prowadzenie nauczania seminaryjnego został skazany na obóz zagłady w Oświęcimiu, gdzie zamordowano go 12 X 1942 r. Wyniesiony na ołtarze w 1999 roku podczas pielgrzymki Jana Pawła II.

 

Powstanie Gimnazjum w Czarnej
 

Gimnazjum zgodnie z projektem rozporządzenia odnośnie tworzenia nowej sieci szkół, może być utworzone wtedy, gdy w swoim obwodzie będzie miało co najmniej 150 uczniów, na bazie szkół, które posiadają:

1. nauczycieli do wszystkich przedmiotów, zatrudnionych zgodnie z obowiązującymi wymogami kwalifikacyjnymi.

2. potrzebną liczbę sal lekcyjnych, w tym salę gimnastyczną i odpowiednio wyposażoną bibliotekę szkolną.

3. wyposażenie sal lekcyjnych (pracowni) w środki dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania.

Należy dodać, że jednym z przedmiotów przewidywanych w gimnazjum jest informatyka z dość obszernym programem ("rozwój technologii informacyjnej oraz nowe możliwości komunikowania się i dostępu do informacji"), wymagającym zarówno doskonałego wyposażenia komunikacyjnego i medialnego, jak i odpowiednio przygotowanej, wykształconej kadry.

Przytoczone powyżej kryteria tworzenia gimnazjum jak i dogodne warunki demograficzne i komunikacyjne były mocnymi argumentami w rękach rodziców i dyrekcji szkoły do podjęcia starań o utworzenie gimnazjum w miejscowości Czarna.

Dnia 1 września 1999 roku rozpoczęło swoją działalność na mocy uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 15.03.1999r. Gimnazjum W Czarnej Sędziszowskiej.

Rys Położenie miejscowości w obwodzie szkolnym gimnazjum (czerwona linia wyznacza obwód gimnazjum)

Gimnazjum powstało na bazie obiektów szkoły podstawowej w Czarnej. Do obwodu szkolnego gimnazjum włączono obwody trzech szkół podstawowych z miejscowości Boreczek, Krzywa i Czarna. Na potrzeby gimnazjum przeznaczony został budynek główny szkoły podstawowej, który posiada 9 sal lekcyjnych, pracownię komputerową , bibliotekę i salę gimnastyczną z zapleczem. Szkoła Podstawowa docelowo ma funkcjonować w skrzydle- architektonicznie wydzielonej części obiektu.

Gimnazjum w pierwszym roku istnienia liczyło 67 uczniów podzielonych na 3 oddziały. 43 uczniów korzystało z bezpłatnych dowozów zorganizowanych już od 1 dnia. Na dyrektora gimnazjum został powołany pan mgr Andrzej Świerad dotychczasowy dyrektor szkoły podstawowej.

Zwerbowana przez dyrektora kadra pedagogiczna aktywnie pracowała w czasie wakacji nad organizacją placówki dzięki czemu przygotowane zostały najważniejsze dokumenty niezbędne do funkcjonowania placówki:

* Program Wychowawczy Gimnazjum w Czarnej Sędziszowskiej
* wewnątrzszkolny system oceniania
* oraz projekty regulaminów pracy, nagród i dodatków motywacyjnych itp.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że pomieszczenia dla gimnazjum zostały gruntownie odremontowane oraz jeszcze w okresie sierpnia zaopatrzono gimnazjalistów w 90% w nowe podręczniki co było w tym początkowym okresie wdrażania nowego ustroju nie lada wyczynem.

W drugim roku istnienia czyli począwszy od 1.09.2000r. do gimnazjum uczęszczało 146 uczniów rozmieszczonych w 6 oddziałach.
W trzecim roku funkcjonowania Gimnazjum do szkoły uczęszczało 209 uczniów w 9 oddziałach.
W roku 2002/2003 do Gimnazjum uczęszczało 218 uczniów w 9 oddziałach.
W roku 2003/2004 do Gimnazjum uczęszczało 219 uczniów w 9 oddziałach.
W roku 2004/2005 do Gimnazjum uczęszczało 230 uczniów w 9 oddziałach.
W roku 2005/2006 do Gimnazjum uczęszczało 234 uczniów w 9 oddziałach
W roku 2006/2007 do Gimnazjum uczęszcza 223 uczniów w 9 oddziałach

W roku 2007/2008 do Gimnazjum uczęszcza  191 uczniów w 8 oddziałach

W roku 2008/2009 do Gimnazjum uczęszcza  164  uczniów w 7 oddziałach

W roku 2009/2010 do Gimnazjum uczęszczało 151 uczniów w 7 oddziałach.

W roku 2010/2011 do Gimnazjum uczęszczało 162 uczniów w 7 oddziałach.

W roku 2011/2012 do Gimnazjum uczęszczało 162 uczniów w 7 oddziałach.

W roku 2012/2013 do Gimnazjum uczęszczało 180 uczniów w 8 oddziałach.

W roku 2013/2014 do Gimnazjum uczęszczało 172 uczniów w 7 oddziałach.

W roku 2014/2015 do Gimnazjum uczęszczało 164 uczniów w 7 oddziałach.

W roku 2015/2016 do Gimnazjum uczęszcza 146 uczniów w 6 oddziałach.